Avís legal i condicions generals d’ús

POLÍTICA DE COOKIES | POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL

Dades de l’empresa responsable
El lloc web – http://www.lafarmaciaaguer.com – (d’ara endavant “Lloc Web”) és propietat de FARMÀCIA ROSA AGUER GIMBERNAT (d’ara endavant “Empresa”), amb domicili social al c/ MAJOR DE SALT, 269 – SALT (Girona) , 17190 i NIF/CIF núm. 40321654D
L’Empresa us dóna la benvinguda i us convida a llegir atentament les condicions generals d’ús d’aquest lloc web (d’ara endavant, les condicions d’ús). Amb l’ànim que l’ús del Lloc Web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa. L’Empresa informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebut i solucionat contactant a través del telèfon 972231249 o per mitjà de l’adreça de correu electrònic: farmacia.aguer@gmail.com

Objecte
Aquestes condicions tenen com a objecte regular la relació entre els Usuaris i l’Empresa. La navegació i/o contractació de qualsevol dels serveis oferts a la Pàgina Web, suposarà l’acceptació sense reserves de les presents condicions. L’empresa podrà en qualsevol moment modificar les condicions. Quan es produeixin canvis substancials a les condicions, l’Empresa informarà el Client mitjançant un avís a la pròpia Web. Si el Client no està d’acord en qualsevol dels termes que disposen les condicions, haurà d’abstenir-se de fer-ne ús.

Usuaris menors d’edat
Si s’activés una àrea de registre privat a la web, l’Usuari haurà de tenir almenys 14 anys per poder registrar-se. L’Empresa podria demanar com a condició per validar el registre i permetre l’operativa d’usuaris, informació addicional a aquests abans, durant i després del procés de registre, com ara documents d’identificació.

Serveis
A la pàgina web l’Usuari podrà trobar informació sobre l’Empresa, així com informació sobre temes del sector, esdeveniments i activitats relacionades amb els serveis de l’Empresa. Així també hi pot haver una àrea de contacte on l’Usuari podrà enviar-nos els seus comentaris, dubtes, o sol·licitar-nos informació addicional.

Privadesa i tractament de dades personals
Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis us sol·licitem dades de caràcter personal, vostè garantirà la veracitat, exactitud, autenticitat i vigència de la informació facilitada. L’Empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats a la secció de Política de Privadesa.

Propietat industrial i intel·lectual
L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts del Lloc Web i en especial dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, textos, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el mateix lloc en conjunt, les marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, i estan protegits per drets de propietat intel·lectual. L’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts sense autorització de l’Empresa, responent de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari. L’ús o explotació continguts protegits sense autorització de l’Empresa constitueix un incompliment de les presents condicions i facultarà l’Empresa per exercitar accions legals corresponents. Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pogués contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Lloc Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els pugui perjudicar, reservant-se en tot cas l’Empresa l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

Obligacions de l’Usuari
L’Usuari es compromet a:
I. Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb:
(i) la legislació aplicable a cada moment
(ii) les Condicions Generals d’Ús
(iii) la moral i els bons costums generalment acceptats
(iv) l’ordre públic.
II. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al Lloc Web.
III. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts al Lloc Web i mantenir-los actualitzats en tot moment a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.
IV. No intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
V. No Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys als sistemes físics o lògics a la web.
VI. En particular, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
– De qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, als Tractats Internacionals i a la resta de la legislació vigent.
– Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
– Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
– Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
– Es trobi protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a l’Empresa o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
– Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
– Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
– Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el funcionament normal del Lloc Web.

Contrasenyes
Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a fer-la servir de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. L’Usuari serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, i es comprometrà a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a l’Empresa qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la contrasenya, com, a títol enunciatiu, el robatori, la pèrdua o l’accés no autoritzat, a fi de procedir a cancel·lar-la immediatament. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, L’Empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que es puguin derivar d’aquest incompliment per a l’Empresa.

Responsabilitats
L’Empresa no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions que es poden veure impedits, dificultat o interromput per factors o circumstàncies que estan fora del seu control.
L’Empresa podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que l’ús del Lloc Web és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. L’Empresa no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre d’altres, de:
I. interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de L’Empresa.
II. intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
III. abús indegut o inadequat del Lloc Web.
IV. errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

Hipervincles
L’Empresa inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar el accés de l’Usuari a la informació que pugui ser del vostre interès. L’Empresa no es responsabilitza del contingut dels llocs web, ni se situa en una posició de garant ni/o part proveïdora dels serveis i/o informació que es puguin oferir a través dels enllaços de tercers. Si l’Empresa rep alguna notificació sobre el possible contingut il·legal d’algun web enllaçat, procedirà immediatament a eliminar aquest enllaç.
Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web. L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’empresa i el propietari del lloc o de la pàgina web on s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o l’aprovació dels continguts o serveis. En tot cas, l’empresa es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç especialment en els supòsits en què tingui coneixement d’il·licitud de l’activitat o dels continguts del lloc web.
Els llocs web que incloguin enllaç al nostre
(i) no podran donar a entendre que recomanem aquest lloc web o els seus serveis o productes
(ii) no podran falsejar la seva relació amb l’empresa, ni afirmar que l’empresa ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de l’empresa
(iii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits.

Durada i terminació
La prestació del servei del present Lloc Web i els altres serveis tenen una durada de 6 mesos renovables automàticament per successius períodes si cap de les parts no manifesta la seva voluntat d’acabar. Això no obstant, l’empresa podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui possible, l’empresa anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat. L’Empresa podrà acabar o suspendre anticipadament la vigència de la relació contractual sense avís previ quan:
I. S’incompleixen els termes i les condicions establerts en aquestes condicions. L’Usuari hagi incomplert substancialment les seves obligacions descrites a les condicions, com ara les relatives al pagament, o qualsevol altra norma.
II. L’Usuari hagi incomplert alguna llei, normativa o drets de tercers que li siguin aplicables.
III. Sigui requerit per ordre o requeriment judicial, emès per les forces de seguretat o jutjats i tribunals, o un òrgan governamental a administracions públiques.
IV. L’Usuari faciliti informació inexacta, fraudulenta, obsoleta o incompleta durant el registre i el vostre anunci.
V. Siga necessari protegir la seguretat de la resta d’usuaris, o garantir el funcionament de la web.

Declaracions i garanties
Els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir-los, L’Empresa, no atorga cap garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud, excepte en la mesura que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

Força major
L’Empresa no serà responsable en tot cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït que estiguin fora del nostre control.

Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció
Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran per la legislació espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels jutjats corresponents al domicili de l’usuari.
En cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.


COOKIES

POLÍTICA DE COOKIES

Dades del responsable
En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 en endavant (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia de drets digitals i Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant LSSI), us informem que el Responsable de les dades personals tractades al Lloc Web http://www.lafarmaciaaguer.com, és:

FARMÀCIA ROSA AGUER GIMBERNAT (D’ara endavant L’Empresa)
Domicili social c/ MAJOR DE SALT, 269 – SALT (Girona), 17190 – NIF 40321654D
Telèfon: 972231249 – correu electrònic: farmacia.aguer@gmail.com.

Us informem que aquest Lloc Web utilitza una tecnologia anomenada “cookies” per tal de facilitar la navegació dels Usuaris, mostrar-vos informació del vostre interès sempre que accedeixi al nostre Lloc Web i millorar la qualitat dels nostres serveis. L’Usuari podrà trobar a la nostra Política de Cookies informació sobre el tipus de Cookies que utilitzem, les finalitats per a les quals s’utilitzen i les opcions de què disposa per controlar-les o eliminar-les. En cas que l’Usuari requereixi informació addicional sobre les Cookies que utilitzem al Lloc Web, podreu remetre la vostra consulta al correu electrònic que us hem indicat al paràgraf precedent.

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega al vostre equip (ordinador o dispositiu mòbil) que, entre d’altres, tenen la finalitat d’emmagatzemar, actualitzar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del vostre equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari i millorar el servei ofert.
La informació recollida a través de les cookies pot incloure la data i hora de visites al Lloc Web, les pàgines visitades, el temps que ha estat al nostre Lloc Web i les accions realitzades, així com els llocs visitats just abans i després de la visita . Mitjançant l’ús d’aquests dispositius es permet al servidor web recordar algunes dades concernents a l’usuari, com les seves preferències per a la visualització de les pàgines d’aquest servidor, nom i contrasenya, productes que més li interessen, etc.

Cookies afectades per la normativa i cookies exceptuades
Les cookies que requereixen el consentiment informat per part de l’usuari són les cookies d’analítica i les de publicitat, i queden exceptuades les de caràcter tècnic i les necessàries per al funcionament del lloc web o la prestació de serveis expressament sol·licitats per l’usuari.

Quins tipus de cookies existeixen segons la finalitat?
Cookies tècniques o funcionals: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web i la utilització de les diferents opcions o serveis de la mateixa, incloent-hi la correcta gestió i operativa de la pàgina web i l’habilitació de les seves funcions i serveis. Així, per exemple, no caldrà introduir repetidament la mateixa informació quan visitis la web. No es necessita el consentiment per inserir i utilitzar aquestes cookies.
Cookies analítiques o estadístiques: Són aquelles que permeten el seguiment i l’anàlisi del comportament dels usuaris de la web, com per exemple per al mesurament de l’activitat i ús per tal d’introduir millores i optimitzar l’experiència a la web. Sol·licitem el consentiment per col·locar i utilitzar aquestes cookies
Cookies de publicitat: Són les que emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, cosa que permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat personalitzada. Com que aquestes cookies estan marcades com a cookies de seguiment, sol·licitem el consentiment per a la seva instal·lació i ús.
Cookies de preferències o personalització: Són aquelles que permeten recordar informació perquè l’usuari accedeixi al servei amb determinades característiques que poden diferenciar la seva experiència de la d’altres usuaris, com ara: idioma, nombre de resultats a mostrar quan l’usuari realitza una cerca, aspecte o contingut del servei en funció del tipus de navegador que utilitzi l’usuari, etc. En ser l’usuari qui escull aquestes característiques no cal comptar el consentiment perquè es considera un servei expressament sol·licitat per l’usuari.
Botons de xarxes socials: A la nostra web es poden incloure botons per promocionar les nostres pàgines en xarxes socials (p. ex. «m’agrada», «pin») o compartir-les (p. ex. «tuitejar»). Aquests botons funcionen usant codi de la pròpia xarxa social. Aquest codi incrusta cookies. Aquests botons de xarxes socials poden emmagatzemar i processar certa informació, d’aquesta manera es pot mostrar un anunci personalitzat. Si us plau llegiu la política de privadesa d’aquestes xarxes socials (que pot canviar freqüentment) per saber què fan amb les dades personals que processen usant aquestes cookies.

Revocació del consentiment per instal·lar cookies i com eliminar les cookies del navegador
Chrome
1. Seleccioneu la icona d’Eines
2. Feu clic a Configuració.
3. Feu clic a Mostra Opcions Avançades.
4. A la secció “Privadesa” feu clic a Configuració de contingut – Eliminar cookies: Feu clic a Totes les cookies i les dades de llocs… – No permeteu que s’emmagatzemin cookies.
5. Feu clic a Suprimeix les dades de navegació (buidar la memòria cau).
6. Tancar i reiniciar el navegador.
Per a més informació feu clic aquí: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ca

Internet Explorer. Versió 11
1. Seleccioneu Eines | Opcions d’Internet.
2. Feu clic a la pestanya General.
3. A la secció “Historial d’exploració”, feu clic a Suprimeix l’historial d’exploració en sortir.
4. Seleccioneu Suprimeix fitxers.
5. Seleccioneu Eliminar cookies.
6. Feu clic a Suprimeix.
7. Feu clic a D’acord.
8. Tancar i reiniciar el navegador.
Per a més informació feu clic aquí: http://windows.microsoft.com/es-419/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox. Versió 18
1. Seleccioneu Firefox | Historial | Netejar l’historial recent.
2. Al costat de “Detalls”, feu clic a la fletxa cap avall.
3. Seleccioneu les caselles de verificació següents: Cookies, Memòria cau, Inicis de sessió actius
4. Usant el “Interval de temps per esborrar” al menú desplegable, seleccioneu Tot.
5. Feu clic a Suprimeix ara.
6. Tancar i reiniciar el navegador. Podeu acceptar o rebutjar les cookies individualment a les Preferències del Firefox, a la secció Historial disponible a Eines > Opcions > Privadesa.
Per a més informació feu clic aquí: https://www.mozilla.org/es-ES/privacy/websites/#cookies

Safari Versió 5.1
1. Seleccioneu la icona de Safari/Editar | Restaurar Safari.
2. Seleccioneu les caselles de verificació següents: Esborrar l’historial, Eliminar totes les dades de lloc web
3. Feu clic a Restablir.
4. Tancar i reiniciar el navegador.
Per a més informació feu clic aquí: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera
1. Opcions – Avançat – Cookies. Les opcions de cookies controlen la manera com Opera els maneja i per tant la seva acceptació o rebuig.
Per a més informació feu clic aquí: http://help.opera.com/Linux/10.60/es-ES/cookies.html

Altres navegadors: Consulteu la documentació del navegador que tingueu instal·lat.

Quan atorgo el meu consentiment per a l’ús de cookies?
Quan l’Usuari accedeix al nostre Lloc Web i abans de començar la navegació, és advertit sobre l’ús de cookies de manera que pot prestar el seu consentiment amb relació a la nostra Política de Cookies fent un clic sobre el botó “Tanca i accepta” de la finestra informativa.
No obstant això, tingueu en compte que, en la majoria dels casos, eliminar o deshabilitar les cookies podria afectar la funcionalitat del nostre Lloc Web i limitar-li l’accés a certes àrees o serveis oferts a través del mateix.


PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del responsable
En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (EU) 2016/679 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels drets digitals (d’ara endavant “LOPDGDD”) , i Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i restant normativa d’aplicació, us informem que el Responsable de les dades personals tractades al Lloc Web http://www.lafarmaciaaguer.com és :

Raó social: FARMÀCIA ROSA AGUER GIMBERNAT (D’ara endavant L’Empresa),
Adreça: C/ MAJOR DE SALT, 269 SALT (Girona), 17190
N.I.F: 40321654D
Telèfon: +34 972231249
Correu electrònic: farmacia.aguer@gmail.com

A l’Empresa ens comprometem a conservar la informació que ens faciliti en la més estricta confidencialitat evitant accessos no autoritzats, manipulació d’informació, pèrdua, destrucció o robatori d’informació. Per això, aplicarem les mesures de seguretat que estableix la normativa aplicable i totes aquelles que els nostres recursos i la tecnologia moderna ens permeti. Tingueu en compte que, en molts casos, resulta indispensable que faciliti la informació que us demanem per poder gaudir dels beneficis de la nostra web.

Objecte
Aquesta Política de Privadesa té per objecte informar-vos sobre com tractem les vostres Dades Personals. Si no esteu d’acord amb els termes continguts en aquesta Política i no accepteu-los en el vostre procés de registre, no podreu seguir endavant amb l’ús i l’accés a la web. Si teniu alguna consulta respecte al contingut podeu contactar-nos al correu electrònic indicat a l’encapçalament.

Àmbit d’aplicació
Aquesta política s’aplica a tots els Usuaris que utilitzin els serveis de la nostra pàgina web, amb independència del lloc i el moment en què operin.

Dades que sol·licitem als nostres Usuaris
Al lloc web podríem sol·licitar informació bàsica o dades d’identificació a través del nostre formulari de contacte, com pot ser el seu nom complet, adreça, telèfon, deixant un espai perquè ens remeti la consulta, sol·licitud queixa o suggeriment amb text lliure. Podrem, a més, tractar dades obtingudes a través de les cookies, la qual cosa podrà consultar amb més detall a la nostra Política de Cookies.

Finalitat i legitimació del tractament
A continuació es descriuen les finalitats per a les quals us sol·licitem o demanem automàticament la informació, en atenció als diferents canals a través dels quals els usuaris han facilitat les seves dades de caràcter personal, així com la legitimació per a cadascun dels tractaments necessaris per a complir aquestes finalitats:
a. Gestionar adequadament la pàgina web i vetllar per la seguretat dels nostres usuaris. Legitimat per l’interès legítim del responsable per oferir un servei segur als usuaris.
b. Facilitar la navegació i orientar-la a les vostres preferències, en base a la política de cookies. Legitimat pel seu consentiment en acceptar expressament l’ús de cookies.
c. Comprovar en determinats casos la veracitat de les informacions. Legitimat per l’interès legítim del responsable per oferir un servei segur als usuaris.
d. Contestar les vostres consultes, sol·licituds o peticions realitzades a través del formulari habilitat a aquest efecte, i gestionar el servei sol·licitat atenent la vostra petició. Legitimat pel seu consentiment exprés.
e. La recepció, si escau, de currículum vitae per part de demandants d’ocupació interessats a través dels canals habilitats. Legitimat pel seu consentiment exprés.
f. Realitzar accions de màrqueting, enviar-li missatges promocionals, en funció de les seves preferències de comunicació, avisar-lo sobre esdeveniments, ofertes i activitats que li puguin interessar. Legitimat pel seu consentiment exprés.

Conservació de les dades
Les dades personals es conservaran durant el període de temps necessari per complir les finalitats per a les quals es van demanar, i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts.

Comunicació de dades
No se cediran dades de caràcter personal a tercers, llevat d’obligació legal. Tampoc no es fan transferències internacionals de dades a tercers països.

Drets dels usuaris
La LOPDGDD i el RGPD recullen una sèrie de drets a favor de les persones les dades personals de les quals són tractades. Tots els drets esmentats a continuació, podreu exercitar-los remetent la vostra sol·licitud per correu electrònic segons s’indica a l’apartat 1, acompanyant còpia del vostre document d’identitat. El termini màxim per resoldre és el d’un mes a comptar de la recepció de la vostra sol·licitud. Tingueu en compte que podríem demanar informació addicional per comprovar la seva identitat abans de procedir amb la seva sol·licitud.
a. Dret d’accés: El dret d’accés permet a l’Usuari conèixer i obtenir gratuïtament informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmesos a tractament. Podrà sol·licitar-nos que li indiquem la informació que conservem sobre vostè.
b. Dret de rectificació: Aquest dret es caracteritza perquè permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament. Vostè ens haurà d’informar sobre qualsevol canvi a les seves dades i serà responsable d’actualitzar la seva informació.
c. Dret de supressió: El dret de supressió permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig, recollit a la LOPDGDD.
d. Dret d’oposició: El dret d’oposició és el dret de l’Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi per a determinades finalitats. Podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades indicant les finalitats concretes objecte d’oposició.
e. Dret de portabilitat: El dret a la portabilitat us permetrà sol·licitar-nos una còpia en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica de les vostres dades personals.
f. Dret de limitació del tractament: En exercitar aquest dret, les dades només podran ser tractades, a excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
g. Dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control: Podreu presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) quan considereu que no s’ha atès convenientment l’exercici dels vostres drets.
De la mateixa manera tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar. L’Usuari tindrà dret a revocar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, es pot donar de baixa en qualsevol moment respecte a enviaments publicitaris.

Mesures de seguretat
En el tractament de la vostra informació personal apliquem mesures de seguretat adequades segons el tipus de dades i els avenços de la tècnica, els nostres mitjans físics i legals. El nostre objectiu és evitar l’accés de tercers no autoritzats, el robatori, la pèrdua o la divulgació de la seva informació. Tot i això, Internet no és un entorn totalment segur, per la qual cosa encara que apliquem totes les mesures de seguretat possibles, el risc d’incidència respecte a la informació mai desapareixerà totalment, per aquest motiu us demanem que si detecta alguna incidència o té indicis que la seva informació pot estar en risc, poseu-vos en contacte amb nosaltres perquè puguem investigar el fet i oferir-vos solucions.

Modificacions a la Política de Privadesa
L’Empresa podria en el futur modificar aquesta Política de Privadesa. En cas de modificació, a més de publicar-se la versió actualitzada, us informarem sobre aquesta modificació amb una finestra a la web. Heu de llegir aquestes modificacions abans de continuar usant la web.

Llei aplicable i jurisdicció
Aquesta Política, així com l’ús del Lloc Web, es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant dels jutjats corresponents al domicili del responsable.
En cas que qualsevol estipulació resultés inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquesta Política resulti inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i la pretensió reflectits en l’estipulació original.